Vedtægter

Vedtægter for Vejle Kirkegårde

§1

Vejle Kirkegårde, der består af Gamle Kirkegård, Østre Kirkegård, Søndre Kirkegård, Nordre Kirkegård samt det fælles administrationskontor ejes af Sct. Nicolai Sogn, Vor Frelsers Sogn, Sct. Johannes Sogn, Nørremarks Sogn og drives i henhold til lov om bestyrelse og brug af folkekirkens kirker m.m. § 3.

 

§2

De fire kirkegårde er udskilt fra kirkernes bestyrelse. Den overordnede ledelse og daglige drift af Vejle Kirkegårde samt det fælles administrationskontor varetages af kirkegårdsbestyrelsen for Vejle Kirkegårde. Vejle kirkegårdes budget og regnskab henhører regnskabsmæssigt under Sct. Nicolai sogn, jf. vejledning nummer 9739 af 17/1 2011.

 

§3

Kirkegårdsbestyrelsen består af 8 valgte medlemmer. Menighedsrådenes formænd er fødte medlemmer, og på det konstituerende møde efter hvert menighedsrådsvalg vælger hvert menighedsråd yderligere  1 medlem til bestyrelsen.

De ansatte ved Vejle  Kirkegårde samt det fælles administrationskontor har adgang til at vælge en medarbejderrepræsentant efter reglerne i bekendtgørelse om medarbejdermøder i folkekirken og om valg af medarbejderrepræsentant i menighedsrådene, jf. bekendtgørelse nr. 1021 af 13. december 1994. Medarbejderrepræsentanten har tale- og forslagsret men ikke stemmeret. Senest 6 uger efter et afholdt menighedsrådsvalg konstituerer bestyrelsen sig med formand og næstformand, der vælges af og blandt bestyrelsens 8 medlemmer. Formand og næstformand vælges for 1 år ad gangen, genvalg kan finde sted.

Kirkegårdslederen er sekretær for bestyrelsen.

§4

Kirkegårdsbestyrelsen afholder møder efter behov, dog minimum 6 gange om året, eller når formand, kirkegårdsleder eller 2 medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske herom.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når halvdelen af medlemmerne er til stede.

Alle beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. Alle mødereferater udsendes til medlemmer af de fire menighedsråd, alle ansatte ved Vejle Kirkegårde og offentliggøres på hjemmesiden.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen skal  som minimum:

  1. Godkende budget og regnskab for Vejle Kirkegårde samt det fælles administrationskontor.
  2. Godkende budget og regnskab, der indsendes som et biregnskab til Sct. Nicolai sogns Menighedsråd. Regnskaberne for kirkegårdene konsolideres ind i regnskabet for Sct. Nicolai sogns Menighedsråds kirkekasse kvartalsvis.
  3. Sikre at føring af regnskaber sker i henhold til gældende lovgivning.
  4. Sikre at godkendte kirkegårdsvedtægter og andre aftaler efterleves.
  5. Drøfte og behandle alle ønsker om anlægsinvesteringer og finansiering samt alle øvrige sager af økonomisk art af principiel karakter.
  6. Ansætte og afskedige en kirkegårdsleder til at forestå den daglige drift af Vejle Kirkegårde og det fælles administrationskontor.
  7. Foretage årligt syn inden 1. oktober på de 4 kirkegårde med tilhørende bygninger samt føre en protokol over de konstaterede mangler, som sendes til Provstiudvalg. Synet foretages sammen med en bygningskyndig.

Bestyrelsen underskriver ved formand og næstformand alle retslige dokumenter på vegne af Vejle Kirkegårde samt det fælles administrationskontor, med undtagelse af dokumenter, der har til hensigt eller til følge at nedlægge eller udvide en eller flere af kirkegårdene.

 

§5

Forslag til ændring og ophævelse af disse vedtægter skal behandles og godkendes på møde i kirkegårdsbestyrelsen og i de fire menighedsråd i ejerkredsen. Ændringer og ophævelse af vedtægterne for Vejle Kirkegårde skal godkendes af Kirkeministeriet.


§ 6

Enhver tvist om denne vedtægts fortolkning, forståelse eller udfyldning, indbringes for biskoppen. Biskoppens afgørelse kan indbringes til endelig afgørelse.

§7

Udtræden af samarbejdet kan ske med 6 måneders varsel til udgangen af et regnskabsår. Udtræden skal godkendes af  Kirkeministeriet.

 

Kirkegårdsbestyrelsen i Vejle den 30 juni 2015.

 

vidste du?

Vedtægter for begravelsestyperBeliggende nord for Horsensvej.Indkørsel fra Horsensvej.Byens største kirkegård. Indviet i 1910. Omgivet af skov på 3 sider. Det er muligt for gangbesværede at komme rundt på størstedelen af kirkegården i bil.På kirkegården ligger Skovkapellet i det nord - vestlige hjørneFra den nærliggende Nørremarkskirke er der direkte adgang til kirkegården.

Administrationen

Administrationen er åben for ekspedition alle hverdage kl 10:00 - kl. 14:00 undtagen onsdag hvor kontoret holder lukket.

Du kan altid sende en mail til os - dem tjekker vi hver dag.

Kontoret har lukket 1. maj, 10. maj og 5. juni.