KIRKEGÅRDSVEDTÆGTERNE FOR KIRKEGÅRDENE UNDER VEJLE KIRKER OG KIRKEGÅRDE

Gamle, Østre, Nordre og Søndre kirkegårde samt Vejle Skovkapel i Vejle Provsti under Haderslev stift.

  • Nordre Kirkegård Maj 2008.
    Nordre Kirkegård Maj 2008.

A. KIRKEGÅRDENES BESTYRELSESFORHOLD

§ 1.

Kirkegårdene ejes af 4 bysogne i Vejle: Sct. Nicolai sogn, Vor Frelsers sogn, Sct. Johannes sogn og Vejle Nørremarks sogn. Kirkegårdene bestyres af de 4 menighedsråd i fællesskab: Fællesmenighedsrådet. Fællesmenighedsrådet er den øverste lokale myndighed over alle anliggender vedr. kirkegårdene og krematoriet. Den daglige ledelse varetages af et udvalg benævnt: Kirkegårdsbestyrelsen. Den daglige leder af kirkegårdene og krematoriet er en kirkegårdsleder.

 

 

§ 2.

 

 

Kirkegårdenes daglige drift varetages af en ledergruppe under ansvar over for kirkegårdslederen og bestemmelserne i nærværende vedtægt.

Det overordnede tilsyn med kirkegårdenes drift påhviler kirkegårdslederen i overensstemmelse med reglerne herfor i vedtægt for kirkegårdslederen. Klager vedrørende kirkegårdens drift rettes til kirkegårdsforvaltningen


§ 3.

Kirkegårdsforvaltningen fører kirkegårdenes elektroniske protokol som er en integreret del af et elektronisk kirkegårdssystem. Forvaltningsmetoden er autoriseret af provsten.

De to eksemplarer af det af provstiudvalget godkendte kirkegårdskort opbevares, henholdsvis i kirkegårdsforvaltningen og på kirkegårdene.

Sikkerhedskopiering foretages én gang i døgnet med afmærkede bånd for hver arbejdsdag, uge og måned. En sikkerhedskopi opbevares udenfor administrationsbygningen.

Mindst een gang årligt skal gravene på kirkegården sammenholdes med udskrifter af kirkegårdssystemet og kortene og eventuelle uoverensstemmelser berigtiges.

Kort og kirkegårdssystemet kan vises frem ved kirkegårdssynet.


B. GRAVSTEDER

§ 4.

Den bestående kirkelige tradition med kistens anbringelse i retningen øst-vest opretholdes så vidt muligt i de kristne begravelsesafdelinger. Men i den muslimske begravelsesafdeling er kisten rettet mod Mekka.


LEJE OG FORNYELSE AF GRAVSTEDSRET.

§ 5.

Kirkegårdsforvaltningen administrerer udlejningen af gravstederne, urnenedsættelser og begravelser i nye og eksisterende gravsteder


§ 6.

For alle gravsteder udfylder kirkegårdsforvaltningen et gravstedsbrev ved oprettelser af nye gravsteder til begravelse eller urnenedsættelse.

Ved senere begravelser eller urnenedsættelser tilføjes dette i gravstedsbrevet.


§ 7.

Ønsker om leje af gravsteder skal imødekommes når:
7.1 En person der ved sin død havde bopæl i et af de 4 sogne og var medlem af folkekirken.
7.2 En persons ægtefælle, forældre eller børn er begravet på en af kirkegårdene.
7.3 Personen var knyttet til et af de 4 sogne.
7.4 Personen ved sin død havde bopæl i et af de 4 sogne men ikke var medlem af folkekirken, idet der ikke i sognene er en kommunal kirkegård eller kirkegårde for alle andre trossamfund.

Uanset om der skal erlægges betaling for erhvervelse af gravstedsretten, skal der altid være adgang til at erhverve denne ret uden vederlag: til begravelse af ubemidlede, som opfylder betingelserne under punkt 7.1 – 7.4.

Der kan også erhverves gravstedsret til begravelse af andre mod, at der herfor erlægges betaling i overensstemmelse med reglerne i afsnit D.

Når der udlægges gravplads til en gift person, skal der på begæring samtidig udlægges gravplads til den efterlevende ægtefælle umiddelbart ved siden af, og denne bevarer retten til at blive begravet her, uanset hvor han eller hun ved sin død har bopæl.

Gravsteder kan udlægges med et på forhånd aftalt antal gravpladser.

Ønskes større gravsteder udlagt, kan dette alene ske med kirkegårdslederens godkendelse.

Ønske om fornyelse af gravstedsretten efter brugsperiodens udløb skal imødekommes, med mindre en af provstiudvalget godkendt reguleringsplan for kirkegårdene forhindrer det.

Enhver borger i kommunen har mulighed for at erhverve brugsretten til et kiste- eller urnegravsted ved tegning af en legataftale på mindst 5 år. Denne brugsret følger personen, der har erhvervet brugsretten og kan derfor ikke overdrages til andre. Gravstedet kan dog tilbagedrages til Vejle Kirker og Kirkegårde, hvis særlige forhold gør sig gældende, eksempelvis ved fraflytning.

Gravstedets placering anvises af Vejle Kirker og Kirkegårde. Det skal anlægges således, at de gældende regler for området overholdes. Gravstedet vedligeholdes af kirkegården efter gældende bestemmelser. Det er ikke muligt at anbringe et gravminde på gravstedet, før jordfæstelsen har fundet sted.

Ønske om erhvervelse eller fornyelse af gravstedsretten for et åremål, som overstiger fredningsperioden kan ikke imødekommes.

 


§ 8.

Ved begravelse eller urnenedsættelse i et bestående gravsted skal gravstedsretten om nødvendigt forlænges for det tidsrum, fredningstiden overstiger den løbende brugsperiode.


§ 9.

Den periode, for hvilken brugsretten til et gravsted er erhvervet eller fornyet, regnes fra den efter erhvervelsen eller fornyelsen førstkommende 1. januar.


§ 10.

Brugsretten til et gravsted kan kun overdrages med Kirkegårdsforvaltningens godkendelse.


§ 11.

Hvis gravstedsretten ønskes fornyet, må indehaveren af brugsretten rette henvendelse til Kirkegårdsforvaltningens herom i rimelig tid før den løbende brugsperiodes ophør.

Sker sådan henvendelse ikke, sender kirkegårdsadministrationen den pågældende en påmindelse om fornyelsen, og medfører dette ikke fremsættelse af ønske om fornyelse af gravstedsretten, hjemfalder gravstedet og hvad der findes derpå til kirkegården.

Indehaveren af brugsretten kan dog inden 8 uger efter brugsrettens udløb fjerne planter m. m. samt gravminder, når eventuelle fundamenter samtidig fjernes og gravstedet afleveres i planeret stand.

Indehaveren af gravstedsretten skal orienteres herom ved den foran omhandlede påmindelse.


NEDLÆGGELSE OG REGULERING

§ 12.

Erhvervelse eller fornyelse af brugsretten til et gravsted for en periode som overstiger fredningstiden fra den senest stedfundne begravelse eller urnenedsættelse kan ikke hindre kirkegårdens eventuelle nedlæggelse.


§ 13.

Hel eller delvis nedlæggelse af gravsteder eller ændring i bestående gravstedsanlæg i øvrigt kan kun ske efter udløbet af fredningstiden fra den senest stedfundne begravelse eller urnenedsættelse og kun som et led i en godkendt regulering af kirkegården.

Enhver regulering af kirkegården skal forberedes og tilrettelægges således, at der tages vidtgående hensyn til de eksisterende skønhedsværdier.


GRAVSTEDERNES INDHEGNING

§ 14.

Indhegning af gravsteder må i overensstemmelse med den stedlige tradition normalt kun ske med hække.

Alle hække plantes, vedligeholdes og klippes ved Kirkegårdsforvaltningens foranstaltning, og sådanne hække er kirkegårdenes ejendom.

Gravstedsindhegninger af træ, jerngitter, murværk, stensætning eller lignende skal holdes sømmeligt ved lige på foranstaltning af ejeren af gravstedsretten.

Gravgitre og lignende, som på grund af manglende vedligeholdelse virker skæmmende på kirkegårdene, kan efter kirkegårdsbestyrelsens beslutning og efter provstiudvalgets forudgående godkendelse forlanges fjernet.

Ved et af stiftsøvrigheden stadfæstet tillæg til nærværende vedtægt kan der fastsættes særlige regler for indhegning af gravsteder på enkelte afsnit af kirkegården.


BEPLANTNING

§ 15.

Der må ikke på gravstederne foretages plantning af træer, buske eller andre vækster, som på grund af deres højde og udbredelse kan forudses at blive til ulempe for andre gravsteder. Plantning af træer og buske kræver kirkegårdslederens tilladelse.

Hvis bestående beplantninger på gravstederne ved deres højde eller udbredelse skønnes at være til ulempe for andre gravsteder, kan kirkegårdslederen efter provstiudvalgets forudgående godkendelse forlange dem beskåret eller fjernet.

Bestående beplantninger, herunder træer som er af skønhedsværdi for kirkegården som helhed, må ikke uden provstiudvalgets eller eventuelt stiftsøvrighedens forudgående godkendelse beskæres eller fjernes, uanset hvor på kirkegårdsarealet de står.

Ved et af stiftsøvrigheden stadfæstet tillæg til nærværende vedtægt kan der fastsættes særlige regler for beplantning på enkelte afsnit af kirkegården.


GRAVMINDER

§ 16.

Gravmindernes opstilling må indordnes den lokale tradition, hvis en sådan findes, f. eks. en ensartet vendt opstilling med gravmindernes forside vendt mod øst.

Gravmindernes form bør være enkel, særligt hvor kunstneriske medvirken ikke er anvendt.

Kirkegårdsbestyrelsen påser, at gravminder, som ved deres størrelse eller form vil virke skæmmende for kirken eller kirkegården, eller hvis indskrift og udstyr må anses for upassende, ikke anbringes. Er sådanne gravminder trods alt blevet anbragt, kan de af kirkegårdsbestyrelsen med provstiudvalgets godkendelse forlanges fjernet. Provstiudvalgets afgørelse herom kan indankes for ministeriet gennem stiftsøvrigheden.

Fundament til gravminder skal være så forsvarligt, at der ikke kan opstå fare ved at gravsætte i et tilstødende gravsted.

Gravminder, der bevarer mindet om fortjenstfulde mænd og kvinder, eller som i øvrigt af kunstneriske, kulturhistoriske eller andre grunde må anses for særlig bevaringsværdige, registreres af provstiudvalget. Registrerede gravminder må ikke fjernes fra kirkegårdene, uanset bestemmelsen i § 16 stk. 3.

Hvor deres flytning er fornøden, skal de anbringes på et andet passende sted på kirkegårdene efter godkendelse af provstesynet.

På kirkegårdsforvaltningens begæring er indehaveren af brugsret til gravsteder pligtige at afhjælpe indtrufne beskadigelser på gravminder.

Bænke må kun opstilles på gravstederne med kirkegårdsforvaltningens samtykke.


GRAVSTEDERNES VEDLIGEHOLDELSE

§ 17.

Indehaveren af brugsretten til et gravsted har pligt til at drage omsorg for gravstedets sømmelige vedligeholdelse. Den pågældende har ansvaret for, at de bestemmelser i nærværende vedtægt, som gælder for gravstedet, overholdes.

Det påhviler kirkegårdslederen at påse og afgøre, om gravstederne på kirkegården vedligeholdes sømmeligt og i overensstemmelse med vedtægtens bestemmelser.

Hvis indehaveren af brugsretten til et gravsted forsømmer sin pligt med hensyn til vedligeholdelsen, kan kirkegården overtage vedligeholdelsen mod betaling af den i nærværende vedtægt fastsatte takst.

Hvis vedligeholdelsen ikke overlades til kirkegårdsforvaltningen eller den fastsatte betaling herfor ikke erlægges, skal kirkegården ved anbefalet brev til indehaveren af brugsretten pålægge denne at opfylde sine forpligtelser vedrørende gravstedet inden en frist på 3 uger.

Hvis der ved fristens udløb fortsat ikke er draget omsorg for gravstedets vedligeholdelse, kan kirkegården lade det sløjfe som anlagt gravsted og tilplante, tilså eller gruslægge, men gravpladserne i gravstedet må ikke på ny anvendes til begravelse før fredningstiden for den sidste begravelse er udløbet.

Med skriftligt samtykke fra indehaveren af brugsretten, kan gravstedet dog på ny anvendes til begravelse, når fredningstiden fra den senest foretagne begravelse eller urnenedsættelse er udløbet.


§ 18.

Kirkegårdsforvaltningen har intet ansvar for skader på gravminder, beplantning eller andet på gravstederne, som er forårsaget af naturbegivenheder, hærværk eller vold.


§ 19.

Kirkegården renholder gravsteder mod betaling efter reglerne i afsnit D.

Pligten til vedligeholdelse af et gravsted kan overdrages til kirkegårdsforvaltningen mod indbetaling til Haderslev Stiftsøvrighed een gang for alle af et beløb, som er fastsat i nærværende vedtægts afsnit D, for vedligeholdelse i et tidsrum svarende til fredningstiden for gravstedet.

Engangsbeløb for længere perioder fastsættes ved aftale, som skal godkendes af Haderslev Stiftsøvrighed.

Det er ikke tilladt menighedsrådsmedlemmerne, kirkegårdslederen eller andre ved kirkerne eller kirkegårdene ansatte personer at medvirke ved gravsteders vedligeholdelse mod at oppebære eller forvalte renter og / eller hovedstol af en i dette øjemed i et pengeinstitut indsat kapital.


SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR KISTEGRAVE

§ 20.

Fredningstiden - den tid, hvori en grav skal henligge urørt - er for kistegrave mindst 20 år, dog kun 10 år for grave til børn under 5 år.


§ 21.

En gravplads for en voksen skal udlægges efter gravpladsmålene: 2.60m x 1.20m

Graven skal være så dyb, at der bliver mindst 1 meter jord over kistelåget.

Kister med dødfødte eller spæde børn kan med kirkegårdslederens samtykke nedsættes i en allerede benyttet grav.


§ 22.

Murede grave kan kun tillades indrettet med kirkegårdsbestyrelsens samtykke og under forudsætning af provstiudvalgets godkendelse af vilkårene for tilladelsen og af stiftsøvrighedens godkendelse af planerne for indretningen.

Kister som nedbrydes indenfor fredningstiden er tilladt.


§ 23.

Flytning af gravsatte kister må kun foretages efter forud indhentet tilladelse fra Biskoppen.


SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR URNEGRAVE

§ 24.

Fredningstiden - den tid, hvori en grav skal henligge urørt - er for en urnegrav mindst 10 år.


§ 25.

Et urnegravsted skal være mindst 1.00 x 1.00 meter. Graven skal være så dyb, at der bliver mindst 0.75 meter jord over urnen.

Askeurner kan nedsættes i almindelige gravsteder, uanset om der tidligere er nedsat kister heri. Urner skal nedsættes således, at de forbliver urørt i hele fredningsperioden, også af senere begravelser eller urnenedsættelser i gravstedet.

Askeurner af enhver udformning kan anbringes i kolumbariet i Krematoriet.


§ 26.

Vejle Kirkegårde tager imod urner fremstillet af materialer der i kontakten med jorden nedbrydes indenfor fredningstiden. Ønskes anvendt en urne af et materiale, som må antages ikke at gå til grunde i løbet af fredningstiden henvises til kolumbariet.


§ 27.

Flytning af gravsatte urner må kun foretages efter forud indhentet tilladelse fra kirkegårdsbestyrelsen. Det er kun muligt at give tilladelse til flytning af urner der er under 20 år gamle.


C. ORDENSBESTEMMELSER

§ 28.

Kirkegårdene er et indviet sted, hvor der skal være orden og fred.

Erhvervsmæssigt arbejde på kirkegården og dens gravsteder må kun udføres på hverdage indenfor kirkegårdenes arbejdstid, efter aftale med den lokale kirkegårdsledelse. Intet arbejde må udføres på kirkegården og dens gravsteder i gudstjenestetiden.

Kirkegårdene stiller redskaber til rådighed.

Kirkegårdenes dige eller hegn og gravstedernes indhegning må ikke gennembrydes eller betrædes.

Kirkegårdenes låger skal holdes lukkede.

Cykling udenfor kirkegårdenes hovedstier er ikke tilladt.

Kørsel i bil på kirkegårdene må kun foregå i kirkens eller kirkegårdenes ærinde eller med kirkegårdsbestyrelsens særskilte tilladelse.

Skilte på gravstederne er kirkegårdenes ejendom og må ikke flyttes eller fjernes.

Kirkegårdslederen er regulativmæssigt forpligtet til at påtale enhver krænkelse af kirkegårdenes orden og fred og til at indberette krænkelser af nærværende ordensbestemmelser til kirkegårdsbestyrelsen.

Hærværk, afbrydning af grene, beskadigelser af hegn og plantninger, fjernelse af blomster eller planter fra kirkegårdene eller andres gravsteder, beskadigelse af gravminder og lignende kan medføre erstatningskrav og eventuelt tillige strafansvar.

Kemiske bekæmpelses midler må ikke anvendes på kirkegårdene.


§ 29.

Begravelser og urnenedsættelser på kirkegården kan finde sted på alle dage, dog ikke på Søn- og helligdage.

KIRKEGÅRDSSBESTYRELSEN FOR VEJLE KIRKER OG KIRKEGÅRDE.

vidste du?

Administrationen

Administrationen er åben for ekspedition alle hverdage kl 10:00 - kl. 14:00 undtagen onsdag hvor kontoret holder lukket.

Du kan altid sende en mail til os - dem tjekker vi hver dag.

Kontoret har lukket 1. maj, 10. maj og 5. juni.