Takster

Erhvervelse og fornyelse af gravsteder.

  • Søndre Kirkegård UH3 plader med beplantning.
    Søndre Kirkegård UH3 plader med beplantning.

§ 30.

 

 

For sognets/kommunens beboere, som er medlemmer af folkekirken, betales for erhvervelse af kiste- og urnegravpladser i fællesgrave i første brugsperiode, svarende til fredningsperioden for 1 gravplads:

Kiste.……………………………………………………………….…… kr. 535,00

Urne (2 urner pr. gravplads) ……………………………… kr. 267,50

2. For erhvervelse af kiste- og urnegravpladser i fællesgrave betales for 1 gravplads:

Kiste.…………………………………………………………………… kr. 535,00

Urne …………………………………………………………………… kr. 267,50


3. Samme betaling dækker tillige for gravsted med 2 gravpladser, udlagt på begæring af den efterlevende ægtefælle.

4. For fornyelse af gravsteder for medlemmer af folkekirken bosat udenfor sognet/kommunen betales pr. plads for én brugsperiode:

Kistegravsteder ………………………………………………….…….kr. 535,00
Urnegravsteder …………………………………………………….….kr. 267,50
Fællesgrav – kiste ………………………………………..………….kr. 535,00
Fællesgrav – urne …………………………………………………….kr. 267,50


 

§ 31.

For erhvervelse eller fornyelse af gravsteder for ikke–medlem af folkekirken betales:
Pr. gravplads for én brugsperiode:

Kistegravsteder ………………………………………………….…….kr. 5.349,00
Urnegravsteder (2 urner pr. gravplads) …….….…....…kr. 2.674,50
Fællesgrav – kiste ………………………………………………….…kr. 5.349,00
Fællesgrav – urner………………………………………………….…kr. 2.674,50
  

§ 32.

1. En brugsperiode er på samme antal år, som fredningstiden for det pågældende gravsted. Ved fornyelse for et kortere åremål end en hel brugsperiode erlægges en forholdsmæssig betaling.

2. Fornyelse kan, efter fredningstidens udløb, ikke ske for kortere åremål end 5 år.

Ren- og vedligeholdelse af gravsteder.


§ 33.

  1. Kirkegården påtager sig pligten til at renholde gravsteder for følgende beløb incl moms pr. år:

 

 

Almindelig
renholdelse:

Kistegravsteder:

Pr. 01.01.2019

med 1 gravplads

kr.    936,06

- 2 gravpladser

kr. 1.270,92

- 3 gravpladser

kr. 1.472,04

- 4 gravpladser

kr. 1.673,15

- 5 gravpladser

kr. 1.874,27

- 6 gravpladser

kr. 2.075,39

Urnegravsteder:
(2 urner)

kr.    559,05

 

Forårs- og sommerblomster

Prisen udregnes efter antal planter x pris pr. år på det enkelte gravsted.

2. For arbejder ud over almindelig renholdelse – og nyplantning eller omplantning, gødskning, opbinding, pålægning af ral, granpyntning og lignende – betales særskilt efter regning. Kirkegården udarbejder på begæring et skriftligt tilbud på sådanne arbejder.

 

 

 

 


§ 34.

1.Kirkegården påtager sig pligten til vedligeholdelsen af anlagte gravsteder for en brugsperiode mod betaling af følgende beløb incl. moms:

 

Almindelig
vedligeholdelse:

Kistegravsteder:

Pr. 01.01.2019

med 1 gravplads

kr. 18.721,20

- 2 gravpladser

kr. 25.418,40

- 3 gravpladser

kr. 29.440,80

- 4 gravpladser

kr. 33.463,00

- 5 gravpladser

kr. 37.485,40

- 6 gravpladser

kr. 41.508,80

Urnegravsteder:
(2 urner)

kr.   5.590,50

 

2. Eventuelle andre ydelser………………………………………………………………………….

3. For gravsteder med 6 gravpladser eller mere betales ikke højere takst.

4. Vedligeholdelsen omfatter foruden almindelig renholdelse af gravstedet følgende arbejder:
Omplantning af kantplanter, fornyelse af udgåede eller forvoksede planter, opretning efter jordsætning, pålægning af ral, sten og grusmaterialer, rensning og opretning af gravminder.

5. Skal vedligeholdelsen omfatte yderligere forpligtelser som fx sætning af blomsterløg, pålægning af kranse eller blomster til højtiderne eller på bestemte mindedage, granpyntning, vedligeholdelse af indgangsparti eller gelænder omkring gravstedet, vedligeholdelse af gravminder med indskrift og lignende, må der herfor erlægges særskilt vederlag, som skal godkendes af stiftsøvrigheden.

6. Kirkegården udfærdiger i alle tilfælde specificeret tilbud på vedligeholdelse mod engangsvederlag, omfattende prisen på og omfanget af den almindelige vedligeholdelse samt prisen på og omfanget af eventuelle særlige ydelser.

7. Ønskes vedligeholdelsen overtaget af kirkegården for længere tid end to brugsperioder, skal tilbud herom med specifikation af ydelsernes omfang og pris i hvert enkelt tilfælde godkendes af stiftsøvrigheden.


§ 35.

1. For vedligeholdelse af gravpladser med obligatorisk vedligeholdelse ved kirkegården betales følgende beløb incl. moms for en fredningsperiode:

Urnegravsteder

 

Almindelig
vedligeholdelse:

Urnegravsteder:

Pr. 01.01.2019

Urne i fællesgrav
pr. nedsat urne

kr. 4.319,40

Urne i fællesgrav med nedsænket plade       (2 urner)

 

kr. 5.590,50

Urne i fællesgrav Skovkirkegården

kr. 4.319,40

Andre urnegravsteder med obligatorisk vedligeholdelse, fællesbeplantning og grandækning

(2 urner)

 

 

kr. 16.207,20

Andre urnegravsteder med obligatorisk vedligeholdelse, blomster og grandækning   (2 urner)

kr. 19.684,10

 

Kistegravsteder

 

Almindelig
vedligeholdelse

Kistegravsteder:

Pr. 01.01.2019

Kiste i fællesgrav
pr. nedsat kiste

kr. 11.325,60

Kiste i fællesgrav med nedsænket plade (2 kister)

kr. 20.069,40

Andre kistegravsteder med obligatorisk vedligehold (1 kiste)

kr. 18.721,20

Andre kistegravsteder med obligatorisk vedligehold (2 kister)

Kr. 25.292,00

 

 

 

 

 

 

 

§ 361. For gravning, tilkastning og planering af en grav betales:

 

 
 

Pr. 01.01.2019

Pr. 01.01.2019

 

medlem af folkekirken

ikke medlem af folkekirken

For en voksen grav

kr. 3.147,39

kr. 6.142,80

For en voksen grav lørdag

kr. 3.147,39

kr. 8.282,38

For en barnegrav
(indtil 10 års alderen)

kr. 1.069,78

kr. 2.567,49

For en urnegrav

kr.    534,90

kr. 1.604,69

For en urnegrav lørdag

kr.    534,90

kr. 2.674,48

 

 

Herunder skal der i tilfælde af ligbrænding, betales herfor. De hermed forbundne udgifter kan oplyses ved henvendelse til kirkegårdskontorerne, hvor krematorierne findes.

----------------------------------------------

Beløb, der indbetales efter § 34 og § 35, forvaltes blandt stiftsmidlerne.

Sognets præst og kirkeværge har overensstemmende med D. L. 2-22-36 ret til, uden vederlag, at få gravsted udlagt på kirkegården, hvis de afgår ved døden i embedet.

TILLÆG PRISER:

Medlem af folkekirken indenbyes

Medlem af folkekirken udenbyes

Ikke medlem af folkekirken

Kapel:

Pr.

01.01.2019

Pr.

01.01.2019

Pr.

01.01.2019

Benyttelse af Kapel pr. påbegyndt time

-

kr. 1.824,00

kr. 1.824,00

Korsanger og organist

-

kr. 1.604,69

kr. 1.604,69

Benyttelse af Kapel lørdag

kr. 1.089,58

kr. 1.824,00

kr. 3.647,97

 

Assistance ved modtagelse af kister hverdage efter kl.15, samt lørdage, søn-og helligdage

 

 

kr. 802,34

 

 

kr. 802,34

 

 

kr. 802,34

Benyttelse af kølerum pr. dag

kr. 106,98

kr. 106,98

kr. 106,98

Benyttelse af fryserum pr. dag

kr. 160,48

kr. 160,48

kr. 160,48

Benyttelse af kølerum pr. dag, når højtidelighed afholdes i Skovkapel, Nordre Kirkegård

kr. 53,24

kr. 53,24

kr. 106,98

 

 

 

vidste du?

Der blev i foråret 2012 etableret en blomstereng på den nye fremtidige fællesgrav på Søndre Kirkegård, som bliver taget i brug i 2013. Området er beliggende i den vestlige ende af kirkegården, ved muren mellem Koldingvej og Kirkegården. Vil du vide mere så spørg Kirkegårdsassistent Bent Edvardsen tlf.29418695.På andre af kirkegårdenes områder, er græsset længere end det plejer at være. Kirkegårdsbestyrelsen har besluttet at skære ned på omkostninger, til vedligeholdelse af græsarealerne i en periode, indtil arealerne er omlagt til mindre plejekrævende anlæg.

ris, ros og idèer

Skriv eller send os et billede hvis du har idéer til forbedringer, eller hvis du har haft gode eller mindre gode oplevelser på kirkegårdene.