Kirkegårdsbestyrelsens vedtægter 2

VEDTÆGTER FOR  KIRKEGÅRDSBESTYRELSEN

 

§ 1.

Vejle Kirkegårde, der består af Gamle Kirkegård, Østre Kirkegård, Søndre Kirkegård og  Nordre Kirkegård, ejes af fire sogne: Sct. Nicolai Sogn, Vor Frelsers Sogn, Sct. Johannes  Sogn og Vejle Nørremarks Sogn jfr. § 1 stk. 4 i bekendtgørelse af lov om bestyrelse og brug  af folkekirkens kirker m.m.(LBK nr. 6 af 03/01/2007)

§ 2.

På det konstituerende møde efter hvert menighedsrådsvalg vælger hvert af de 4
menighedsråd af sin midte 4 medlemmer, som udgør Fællesmenighedsrådet, som er den
øverste myndighed for de fire kirkegårde og Vejle Krematorium med tilhørende bygninger  og kapeller.
Senest 6 uger efter hvert menighedsrådsvalg konstituerer Fællesmenighedsrådet sig med  formand og næstformand, der skal vælges blandt de 8 der jfr. § 4 er valgt til
Kirkegårdsbestyrelsen. Disse udgør samtidig formandskabet i Kirkegårdsbestyrelsen.
Valgperioden for formand og næstformand er 4 år og genvalg kan finde sted en gang.

§ 3.

Fællesmenighedsrådet afholder ordinært møde to gange om året:
- I marts måned for behandling af det forgangne års regnskab og drøftelse af de store linier for det kommende års budget.
- I oktober måned for behandling af det kommende års budget.
- Ekstraordinært møde i Fællesmenighedsrådet kan afholdes, når formanden eller et af de fire menighedsråd ønsker det.
- Fællesmenighedsrådet indkaldes til møde med mindst 2 ugers varsel.
- Fællesmenighedsrådets møder ledes af en dirigent valgt af Fællesmenighedsrådet.
- Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed, idet der ikke tages hensyn til, hvordan
  stemmerne er fordelt indenfor de fire sogne. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.
- Kirkegårdslederen er mødets sekretær og fører et referat over mødets vedtagelser, som
  underskrives af Fællesmenighedsrådets medlemmer ved mødets slutning. Referatet
  sendes til Fællesmenighedsrådets medlemmer.

- Fællesmenighedsrådets møder er offentlige.

§ 4.

Den daglige ledelse af de fælles anliggender varetages af en Kirkegårdsbestyrelse, som
består af 9 medlemmer: På det konstituerende møde efter hvert menighedsrådsvalg vælger  hvert af de fire menighedsråd 2 medlemmer blandt de 4 medlemmer, som er valgt til
Fællesmenighedsrådet jvf. § 2. Og der vælges 1 medlem  som medarbejderrepræsentant af  og blandt de ansatte ved Vejle Kirkegårde uden stemmeret.
Valgperioden følger valgperioden for menighedsråd, og genvalg kan finde sted.
Hvert menighedsråd vælger blandt de 4 medlemmer, som er valgt til Fællesmenighedsrådet  jvf. § 2 en suppleant/stedfortræder, som kan indtræde i bestyrelsen ved fravær.

§ 5.

Kirkegårdsbestyrelsen:
- Afholder møder efter behov, dog mindst 6 gange om året, eller når formanden, kirke-gårdslederen eller 2 medlemmer af Kirkegårdsbestyrelsen fremsætter ønske herom.
- Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt. Mødereferaterne udsendes til Fællesmenighedsrådets medlemmer og de ansatte ved Vejle Kirkegårde.
- Har pligt til af sikre regnskabsføring i henhold til gældende regler – herunder forberedel-se af  budget og regnskab til behandling i fællesmenighedsrådet.
- Har ansvar for at den godkendte kirkegårdsvedtægt og andre aftaler efterleves.
- Behandler alle større sager af økonomisk art og sager af principiel karakter.
- Underskriver ved formand og næstformand alle retslige dokumenter på vegne af Vejle Kirkegårde.
- Ansætter og afskediger en kirkegårdsleder, som er daglig leder af Vejle Kirkegårde, som er den administrative kasserer for kirkegårdenes og de fire sognes kasser        og som er Kir-kegårdsbestyrelsens sekretær.
- Foretager årlige syn på de fire kirkegårde med tilhørende bygninger og krematorium. Der føres en protokol over synets konstaterede mangler, som sendes til Provstiudvalget.
- Kan nedsætte udvalg efter behov med konkrete opgaver. Eks. Byggeudvalg, Økonomi-udvalg, Kunstudvalg osv.  Sådanne udvalg refererer til Kirkegårdsbestyrelsen.    

§ 6.

Vejle Kirkegårdes økonomi er en integreret del af Sct. Nicolai Sogns budget og regnskab og følger de til enhver tid gældende regler for kirkekassers budgetter og regnskab. Det er en re-præsentant for Sct. Nicolai Sogn, der sammen med kirkegårdslederen på vegne af de fire sogne fremlægger Vejle Kirkegårdes budget ved provstiets budgetsamråd og fremlægger an-dre sager vedrørende Vejle Kirkegårde for de kirkelige myndigheder.
Vejle Kirkegårdes årsregnskab vedlægges som et biregnskab til årsregnskabet for Sct. Nicolai Sogn.

§ 7.

Ændring af disse vedtægter kan kun ske efter behandling i de fire menighedsråd og
vedtagelse i Fællesmenighedsrådet.

Behandlet i de fire sognes menighedsråd og vedtaget på Fællesmenighedsrådets møde den 15. november 2007.

Vedtægterne træder i kraft fra kirkeåret 2009.

                     

vidste du?

– at Vejles første begravelsesplads lå omkring Sct. Nicolai Kirke, og at der først i 1825 blev anlagt endnu en kirkegård: Den der i dag bærer navnet "Gamle Kirkegård"?

Aktuelt på kirkegårdene

Sommeren er over os, og der er plantet sommerblomster på kirkegården.

I den kommende periode holder vores medarbejde deres velfortjente ferie, men vi forsøger på bedste vis at holdte trit med ukrudt osv.

På Nordre og Søndre Kirkegårde kan man lige nu se områder, tilsået med markblomster, der nu begynder at blomste smukt. Hvor der er skiltet med det, må man plukke en buket.